Uudised

Eesti inimeste joogivees leidub võrreldes paljude teiste Euroopa riikidega rohkem radioaktiivseid aineid, kuid teadlaste sõnul ei kujuta need tervisele märgatavat ohtu. Küll aga võiks anda see mõtteainet vee käitlemisega tegelevatele ettevõtetele.

Kuigi Eestis ei ole praegu joogivee kättesaadavusega probleeme, tasub sellegipoolest teada, kust leida vett, kui peaks juhtuma midagi erakordset ja kraanid jäävad tilgatuks.

 

Keskkonnaagentuur tutvustab 2021. aasta keskkonnaseire tulemusi Keskkonnaportaalis, et anda ülevaade keskkonnas toimuvast.

Eestis kasutatavast olmeveest pärineb ligi kolmandik karstunud põhjaveekihtidest, mida ohustavad nii reostus kui ka pikemaajalised põuad.

2021. aastal deklareerisid ettevõtted Eestis kaevandamise, jäätmete kõrvaldamise, õhu või vee saastamise või vee erikasutusõiguse tasu kokku ligi 89 miljonit eurot. See on ligi 33 miljonit eurot enam kui 2020.

OÜ Aqua Consult Baltic korraldab aastatel 2021-2023 Keskkonnaministeeriumi tellimusel veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite operaatorite koolitusi.

 

Veekeskkonnale avalduva mõju ohjeldamiseks on koostatud veemajanduskavade eelnõud.

Kahjuks näitavad prognoosid, et aastaks 2025 elab ligikaudu 2 miljardit inimest absoluutse veepuudusega piirkondades.

 

Valitsus kiitis täna heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu.

Keskkonnaministeerium on vaatamas üle veemajanduskava ja meetmeprogrammi ning ootab nüüd 2022.-2027. aastaks ajakohastatud dokumentide eelnõude kohta ettepanekuid.