Kogukonnale tähtsate metsade üle otsustamisel läheb jäme ots omavalitsuste kätte

Autor:

Linda Pall
Kogukonnale tähtsate metsade üle otsustamisel läheb jäme ots omavalitsuste kätte
Pexels. Pixabay

Keskkonnaministeerium saatis kooskõlastusringile seadusemuudatused, mille järgi asulate lähedal asuvad kogukondadele olulised riigimetsad määratletakse edaspidi kohalike omavalitsuste üldplaneeringuis ning need metsad saavad kohalike elanike ja omavalitsusega kooskõlastatud majandamiskava.

 

„Kohalikul kogukonnal peab olema seadusega tagatud üheselt mõistetav võimalus endale oluliste metsade majandamisel kaasa rääkida,“ selgitas keskkonnaminister Tõnis Mölder. „RMK on küll loonud võimaluse teha ettepanekuid metsaalade arvamiseks n-ö kõrgendatud avaliku huviga alade hulka, kuid puuduvad täpsemad reeglid, kuidas neid ettepanekuid hinnata. Seetõttu on kõige otstarbekam, kui kohalikule kogukonnale väärtuslikud metsaalad lepitakse kokku kohaliku omavalitsuse tasandil.“ Mölder selgitas, et just õigusselguse nimel on vaja muuta nii metsa- kui ka planeerimisseadust.

 

Metsaseaduse esimese muudatuse kohaselt on asustusüksuse lähedal asuvad kogukonnale olulised metsaalad määratud edaspidi kindlaks üldplaneeringuga.

 

Teine metsaseaduse muudatus kohustab RMK-d koostama nende alade kohta metsamajandamiskava. Kava koostatakse kohalikku kogukonda ja elanikke kaasates ning see kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. Kava koostamisel pööratakse tähelepanu raiealade kohalikku keskkonda sobitamisele – lankide kujule ja nende paiknemisele maastikul ning uute puude välja kasvatamiseks piisavate valgustingimuste ja toitainete kättesaadavusele raiealal. Metsa uuendamisel eelistatakse uuendusraietest võimalikult maksimaalselt turberaiete tegemist, v.a juhul, kui seda ei võimalda puistu liigiline koosseis, kasvukohatüüp või sanitaarne seisund.

 

Planeerimisseaduse täiendamisega lisatakse üldplaneeringuga lahendatavate ülesannete hulka asustuse lähedal asuva kogukonnale olulise metsaala määramine, kus riigimetsa majandaja peab metsamajandamise tööde planeerimisse kaasama kohaliku kogukonna või elanikud.

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!