Uuring: Suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisund pole halvenenud

Autor:

Kaisa Viira
Uuring: Suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisund pole halvenenud
Maa-amet
Märksõnad

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus hindas Keskkonnaministeeriumi tellimusel suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisundit. Inventeeriti Käva, Kukruse, Sompa, Edise ja Rutiku põlevkivikaevanduste vanu aherainepuistanguid ning Maardu kunagist fosforiidikarjääri aheraineladestut.

 

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõuniku Helena Gailani sõnul jälgitakse korrapäraste ülevaatustega kaevandamisjäätmehoidlates toimuvaid muutusi ning hinnatakse, kas mõni puistang võiks põhjustada ohtu inimeste tervisele või keskkonnale. Eelmine inventuur tehti aastatel 2011-2012.

 

Kaevandamisjäätmehoidlate stabiilsust ohustavaid muutusi inventuuriga ei täheldatud. Ka olid välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused kõikjal lubatud piirnormist kordades madalamad. Küll aga on Kukruse aheraineladestus ja Sompa neljast puistangust kahel jätkuvalt kuumenemiskoldeid. Sompa puistangute juures leiti ka vähesel määral reostunud pinnast, ent tegemist on lokaalse jääkreostusega.

 

Põhjavee ohtlike ainete sisaldus ei ületanud enamikes puistangutes tööstusmaale seatud piirarve. Vaid Kukruse aheraineladestu vahetus läheduses avastati mõõdukas põhjaveesaaste. Lähimaid elamute kaeve see siiski ei ohusta, kuna need asuvad aheraineladestu suhtes ülesvoolu, kinnitas põhjaveeuuringut läbi viinud Eesti Geoloogiateenistus.

 

Kuna Kukruse aherainepuistangu seisukord pole halvenenud, soovitas eksperthinnang liigitada see praeguse A-kategooria asemel B-kategooriasse. Gailani sõnul liigitatakse kaevandamisjäätmehoidlad kategooriatesse A ja B lähtuvalt nende seisukorrast ja ohtlikkusest. „A-kategooria alla kuuluvad sellised kaevandamisjäätmehoidlad, mis võivad oma struktuuri muutuse tõttu või ebaõigel käitamisel põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele või keskkonnale,“ selgitas ta. Kukruse jäätmehoidlat tuleks eksperthinnangu põhjal vaadelda pigem jääkreostusobjektina, mida peab võimaliku keskkonnaohu vältimiseks jätkuvalt korrapäraselt seirama. 

 

Uuring on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/uuringud-ja-aruanded

 

___________________________

Uudise autor: Keskkonnaministeerium

VAATA ORIGINAALUUDIST SIIT!