Keskkonnaharidus

Mis on keskkonnateadlikkus? Aga keskkonnaharidus ja loodusharidus? 

Keskkonnateadlikkus on inimese ja keskkonna vahelise suhte ja vastastikuse mõju mõistmine ning valmisolek neid oma igapäeva tegevuses ning valikute juures arvestada; keskkonnateadlik inimene lähtub oma otsustes teaduslikult tõendatud seisukohtadest ja asjakohasest keskkonnainfost ning oskab märgata näiliselt süütute toimetuste varjatud keskkonnamõju ja läbi näha rohepesu. Kindlasti on üheks olulisemaks keskkonnateadlikkuse lähtekohaks haridus. Keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskavas kirjeldatakse tegevusi nii läbi keskkonna- kui ka loodushariduslike tegevuste. 

 

Loodushuvilised matkarajal infostendi vaatamas. Foto: Karl Jakob Toplaan
Loodusharidus tegeleb kõige otsesemalt looduse tundmaõppimisega. Foto: Karl Jakob Toplaan

Keskkonnaharidus on teadmiste, oskuste, hoiakute ja väärtushinnangute süsteem, mis teadvustab loodus-, majandus-, sotsiaal- ja kultuurikeskkonna seoseid lähtudes säästva arengu kontseptsioonist. Keskkonnaharidus tegeleb looduskeskkonnas valitsevate seoste ja mõjude, sh inimtegevuse mõju, teadvustamisega lokaalses ja globaalses kontekstis.

 

 

Loodusharidus teadvustab loodusnähtuste ja looduslike protsesside vahelisi seoseid ja põhineb looduse vahetul kogemisel. Loodusharidus tegeleb kõige otsesemalt looduse tundmaõppimisega.

 

 

 

Linke: