Looduskasutus

Bioloogilise mitmekesisuse säilitamine toetab ka põllumajandust, metsandust ja kalandust

Inimtegevus on Euroopas elurikkust kujundanud juba rohkem kui 5000 aastat, alates põllumajanduse ja loomakasvatuse levima hakkamisest. Viimase 150 aasta põllumajandus- ja tööstusrevolutsioonid on aga endaga kaasa toonud järsud ja kiirenevad muutused maakasutuses, põllumajanduses ja linnastumises. Selle tagajärjel oleme tunnistajaks elurikkuse pidevale vähenemisele, mis on tingitud intensiivpõllumajandusest, ehitusest, kaevandamisest, metsade ja veekogude ülekasutamisest, saastest ja ülemaailmsest kliimamuutusest. [1; 2]

 

Maailma rahvastiku kasvu tõttu on maailmas üha olulisemaks probleemiks muutunud toit ning selle kättesaadavus, kvaliteet ja hind. Praegu levinud intensiivse põllumajanduse maaharimispraktikad ja uued agrokemikaalid on aga kahandanud tolmeldajate ja teiste inimestele oluliste liigirühmade arvukust, mis mõjutab oluliselt paljude toidutaimede saagikust ja sellest tulenevalt toidu kättesaadavust ja hinda. Metsade vähenemine põhjustab aga kliimamuutusi, erosiooni, liikide ja elupaikade hävimist. Kalavarude vähenemine ülepüügi tõttu mõjutab enam kui miljardi inimese igapäevast sissetulekut. [2]

 

Keskendudes aga bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele toetame ka põllumajandust, metsandust ja kalandust. Toimivad ökosüsteemid ja liigirikas elustik pakuvad teenuseid, millel püsivad meie majandussüsteemid ja ühiskonnad. Selles kõiges on aga oma osa loodusressursside jätkusuutlikul kasutamisel. [1] 

 

Bioloogiline mitmekesisus on oluline ka muude valdkondade, näiteks turismi jaoks, kus piirkonna vaheldusrikas loodus suurendab piirkonna head mainet, aitab seda turustada ning muudab selle turistidele atraktiivsemaks. [2]   

 

Üleilmsed eesmärgid peatada ja pöörata ümber elurikkuse vähenemine eeldavad poliitika paremat elluviimist, valdkondadevahelist koostööd, ökosüsteemipõhise majandamise meetodeid ja elurikkuse väärtuse laiemat mõistmist. [1]

 

 

______________________________________

[1] https://www.eea.europa.eu/et/themes/biodiversity/intro

[2] Uustal, M., Sall, M. 2013. Ettevõtted ja elurikkus. Juhiseid loodushoidlikule ettevõttele. SEI Tallinna väljaanne nr 21, Tallinn. www.sei.org/wp-content/uploads/2018/02/4438.pdf