Majandusliku väärtuse hindamine ja kaardistamine

Eesti maismaaökosüsteemide majandusliku väärtuse hindamine ja kaardistamine

 

Keskkonnaagentuuri tellimusel kaardistavad Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooli tippteadlased aastatel 20212023 Eesti peamiste maismaaökosüsteemide (metsad, sood, niidud, põllumajanduslikud ökosüsteemid) hüvede ehk ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse. Selle kõnekeeles ELME2-ks kutsutava projekti kujul on tegemist loogilise jätkuga 20192020 läbi viidud maismaaökosüsteemiteenuste üleriigilisele nn biofüüsikalise hindamisele (nn baastasemete hindamise ja kaardistamise ehk nn ELME1 projektile).

 

Töö käigus kujundatakse ökosüsteemide majandusliku tähtsuse arvestamise aluspõhimõtted ning töötatakse välja metoodika looduse hüvede sotsiaalse ja majandusliku rolli kaardistamiseks ja hindamiseks. Läbi viiakse looduse hüvede rahaline hindamine nii kaitstavatel aladel kui ka üle-eestiliselt. Luuakse süsteem otsustajatele ja avalikkusele ökosüsteemide ja nende pakutavate hüvede väärtuse vahendamiseks ning baas ökosüsteemiteenuste väärtuste integreerimiseks erinevatesse otsustusprotsessidesse.

 

Töö tulemuseks on nii metoodika kui ka kaardimaterjal, kusjuures väga oluline metoodika osa on ökosüsteemiteenuste majandusliku väärtuse arvestamise aluspõhimõtted, mis pannakse paika sisutihedates aruteludes eri huvigruppidega, nii ametkondade kui ka valitsusväliste organisatsioonidega.

 

Töö tulemused saavad olema avalikuks kasutamiseks nii majandusarvestustes, planeerimis- ja keskkonnamõju hindamise protsessides, maakasutuslike otsuste tegemisel, sh maakasutuse ja investeeringute suunamisel ökosüsteemide ja nende hüvede hoidmiseks ja soodustamiseks jpm. 

 

Üleriigilise sotsiaalmajandusliku hindamise eeltööna viis Tartu Ülikool 2021. a läbi uuringu Euroopa riikide kogemuse kohta maismaaökosüsteemide hüvede rahalisel hindamisel. Töö tulemustega saab tutvuda siin:

ELME2 vahetulemusi tutvustasid teadlased 6. aprillil 2022. a veebis toimunud poliitikakujundajatele suunatud kaasamisseminaril, kus osales ligi 140 inimest 14 eri asutusest (lisaks ülikoolide esindajatele). Slaididega saab tutvuda siin

 

Looduse hüvede rahalise/sotsiaalmajandusliku hindamise tööd toimuvad Eesti maismaaökosüsteemiteenuste riikliku hindamise ja kaardistamisega tegeleva ELME projekti raames.

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 19.04.2022