Kasutustingimused

 

LOODUSVAATLUSTE NUTIRAKENDUSE PRIVAATSUS- JA KASUTUSTINGIMUSED

 

Loodusvaatluste nutirakendus (lühendiga LVA; edaspidi äpp) on mobiilirakendus loodusvaatluste andmete kogumiseks ja edastamiseks Eesti Looduse Infosüsteemi (edaspidi EELIS). Teenuse osutaja on Keskkonnaagentuur (edaspidi teenuse osutaja).

 

Äpi privaatsus- ja kasutustingimused (edaspidi kasutustingimused) kehtivad isikule, kes on oma nutiseadmesse äpi tarkvara alla laadinud (edaspidi kasutaja). Kasutaja nõustub kasutustingimustega äpi kasutajakonto loomisel. Teenuse osutajal on õigus igal ajal ühepoolselt muuta äppi ja selle kasutustingimusi, millest teavitatakse kasutajat.

 

1. ÄPI KASUTAMISE EELDUSED
1.1. Äpi kasutamise eelduseks on kasutajakonto loomine ja internetiühendus üle mobiilse andmesideühenduse või Wi-Fi.
1.2. Äpi kasutamise eelduseks on nutiseadmes kasutatav operatsioonisüsteem iOS (versioon 13.0 ja uuem) või Android (versioon 8.0 ja uuem).
1.3. Äpi asukohapõhiste funktsionaalsuste kasutamiseks on vajalik lubada nutiseadmes positsioneerimine.
1.4. Äpi funktsionaalsuste eduka kasutamise eelduseks on uuenduste allalaadimine. Teenuse osutaja ei vastuta uuenduste paigaldamata jätmise tõttu tekkivate võimalike tõrgete eest.
1.5. Äppi saavad kasutada vaid registreeritud kasutajad, kes on end autentinud Smart-ID või Mobiil-ID abil.
1.6. Kasutaja peab olema vähemalt 13-aastane isik vastavalt isikuandmete kaitse seaduse § 8 lõikele 2.

2. KASUTAJA VAATLUSED
2.1. Kasutaja saab äppi sisestada liigi vaatlusi (edaspidi vaatlus) täites vaatlusankeedi. Vaatlusankeeti saab täita internetiühendusest sõltumata.
2.2. Kasutajad saavad sisestada äppi vaatlusi, mis sisaldavad andmeid vaatluste asukoha ja vaatluse sisu (liigi nimi, liigirühm, registreerimise viis, asukoha, nullvaatluse valiku võimalust, arvu ja ohtrust, vaatlejate ja määraja nimesid, vaatluse kuupäeva) ning fotosid, videoid, heliklippe (edaspidi lisamaterjal) ja kommentaare.
2.3. Kasutajal on õigus anda luba lisamaterjali avalikustamiseks ning keelamiseks. Kasutades funktsiooni lisamaterjali lisamisel „avalik“ kuvatakse lisamaterjal äpis. Kasutades funktsiooni „privaatne“ ei kuvata avalikult äpis kasutaja lisatud lisamaterjali, kuid talletatakse EELIS-s, mis on vajalik vaatluse kinnitamiseks.
2.4. Kasutaja annab lisamaterjali äppi sisestamisega teenuse osutajale tagasivõtmatu, kogu autoriõiguste kehtivuse aja kehtiva lihtlitsentsi enda äranägemisel sisu majutamiseks, kasutamiseks, levitamiseks, muutmiseks, käitamiseks, kopeerimiseks, avalikult esitamiseks või eksponeerimiseks, tõlkimiseks ning sellest tuletatud teoste loomiseks.
2.5. Kasutajal on keelatud äppi sisestada lisamaterjali ilma autori loata. Lisamaterjali äppi sisestamisega kasutaja kinnitab, et omab kõiki enda sisestatud lisamaterjali intellektuaalomandi õigusi. Kasutaja vastutab lisamaterjali intellektuaalomandi õiguste olemasolu eest ning õigusaktidele ja heale tavale vastavuse eest.
2.6. Kasutajal on võimalik äpis luua teiste kasutajatega vaatlusgruppe.
2.7. Kasutaja saab vaadata kõiki vaatlusi, kus on ta vaatlejaks määratud.
2.8. Teenuse osutaja võib saata vaatlused kasutajale tagasi parandamiseks. Tagasisaadetud vaatlused, mida kasutaja ei ole äpis parandanud, säilitatakse teenuse osutaja andmebaasis kuni ühe aasta möödumiseni.
2.9. Äppi sisestatud kasutaja loodud esitamata vaatlused ja lisamaterjal (mustandid) säilitatakse äpis kuni ühe aasta möödumiseni.
2.10. Äppi sisestatud I ja II kaitsekategooria kaitsealuse liigivaatluse täpse elupaiga asukohta ei avalikustata vastavalt Looduskaitseseaduse § 53 lõikele 1.
2.11. Äppi sisestatud vaatlused edastatakse rahvusvahelisse andmebaasi Global Biodiversity Information Facility (GBIF) ja Tartu Ülikooli elurikkuse andmebaasi PlutoF.
2.12. Kasutaja kinnitab, et kasutab äpis kuvatavaid vaatlusi ja lisamaterjali kooskõlas kõikide kehtivate õigusaktidega, heas usus ja hoidudes teenuse osutajat või kolmandaid isikuid kahjustavast tegevusest.
2.13. Kasutajal on keelatud sisestada äppi lisamaterjali, mis võib kahjustada kolmandate isikute privaatsust.
2.14. Kasutajal on keelatud äpis kuvatavaid teiste kasutaja sisestatud vaatlusi ja lisamaterjali edasi müüa või muul viisil võõrandada.
2.15. Kasutaja sisestatud ja teenuse osutaja poolt kinnitatud vaatlusi ja lisamaterjali kasutaja ise kustutada ei saa. Kustutamise soovi korral tuleb pöörduda teenuse osutaja poole.

3. KASUTAJATE ISIKUANDMED
3.1. Nõustudes kasutustingimustega annab kasutaja teenuse osutajale õiguse töödelda kasutaja isikuandmeid. Isikuandmeid töödeldakse ainult äpi toimimise jaoks vajalikus ulatuses.
3.2. Kasutaja isikuandmete töötlemine toimub vastavalt Keskkonnaagentuuri andmekaitse põhimõtetele, mis on leitavad siit: https://keskkonnaagentuur.ee/asutus-uudised-ja-kontakt/isikuandmete-tootlemine ja EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSELE (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

4. TEENUSE OSUTAJA ÕIGUSED
4.1. Kasutajate äppi sisestatud vaatlusi võib teenuse osutaja kasutada Keskkonnaagentuuri põhimääruses sätestatud ülesannete täimiseks riiklikuks seires. Teenuse osutajal on õigus edastada kasutajate vaatlusi teistele riigiasutustele keskkonnastatistika ja liigi leiukohtade andmete täpsustamiseks.
4.2. Teenuse osutajal on vaatluste täpsustamiseks õigus võtta ühendust kasutajaga e-posti teel. Kasutaja e-posti kuvatakse EELIS-s vastavate õigustega kasutajatele.
4.3. EELIS-s näevad vastavate õigustega kasutajad „privaatseks“ märgitud lisamaterjali, mis on vajalik vaatluse kinnitamiseks.

5. VASTUTUS
5.1. Teenuse osutaja ei vastuta ühegi äpi sisus leiduva tõrke, puuduva osa ega muu vea eest.
5.2. Teenuse osutaja ei taga äpi kättesaadavust ega selle katkematut ja tõrkevaba talitlust.
5.3. Teenuse osutaja ei vastuta mis tahes kulude, kadude või muude võimalike kahjude (sh saamata jäänud tulu) eest, mis tulenevad äpi kasutamisest või selles esitatavast teabest, kui kohustuslikest õigusaktidest ei tulene teisiti.
5.4. Teenuse osutaja ei vastuta äpis avaldatud kasutajate poolt sisestatud vaatluste andmete, kirjelduste õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse ja kehtivuse eest. Samuti äpis kuvatud lisamaterjali õigusaktidele vastavuse eest.

 

 

 

Muudetud 06.02.2023