Reostusega seotud mured ja soovitused

Keskkonnarikkumisest või -reostusest teata riigiinfo telefonile 1247

 

Juhul, kui avastad keskkonnareostuse või potentsiaalse ohu keskkonnale, hinda olukorda – kas saad selle endale ja keskkonnale ohutult ise likvideerida? Näiteks metsa jäetud tühja pudeli või jäätisepaberi võib ise kaasa võtta ja prügikasti viia, kuid ulatuslikuma keskkonnareostuse või selle ohu korral tuleb teavitada helistades Riigiinfo numbrile 1247. Kõnes anna võimalikult täpne keskkonnaohu kirjeldus, vajadusel jää kohale inspektorit ootama. Rikkumisest teatamisest täpsemalt loe Keskkonnaameti kodulehelt. 

 

Kohaliku omavalitsuse (KOV) maal esinevast heakorra-alasest probleemist võib teavitada vastavat omavalitsust, samuti saad kasutada ka äppi Anna teada.

 

Riigi omandis oleval maal tegeleb jäätmeseaduse kohaselt reostuse likvideerimise korraldamisega Keskkonnaamet.

 

HÄBILUGU. Tihtipeale leiab inimeste tekitatud prügimägesid kõige ootamatutes kohtadest, sageli kaugel inimasustusest.
HÄBILUGU. Tihtipeale leiab inimeste tekitatud prügimägesid kõige ootamatutes kohtadest, sageli kaugel inimasustusest.

Merereostus

 

Merereostuse avastamisel võib teavitada otse Politsei- ja Piirivalveametit telefonil 112. Politsei- ja piirivalveameti kohustuste hulka kuuluvad mereseire (eeskätt ohutuse ja piirivalve aspektist), merereostuse seire ning reostuse lokaliseerimine ja likvideerimine merel. 

 

Kui reostus tekib või avastatakse sadama akvatooriumil, tuleb teavitada sadamakaptenit – sadamatel peab olema oma reostustõrjeplaan ja vastav võimekus.

 

Jääkreostus

 

Jääkreostus on minevikus inimese tegevuse tagajärjel tekkinud maa ja veekeskkonna (pinnase- või põhjavee) reostunud piirkond või keskkonda jäetud kasutuseta ohtlikud ained, mis ohustavad ümbruskonna elanike tervist ja elusloodust.

 

Jääkreostuse likvideerimisega tegelevad nii Kliimaministeerium, Keskkonnaamet kui ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastamisel kohalikud omavalitsused.

 

Ohtu kujutavad ettevõtted

Kemikaaliseadus määratleb suurõnnetuse ohuga ja ohtlikud ettevõtted ehk ettevõtted, mis käitlevad erinevates kogustes ohtlikke kemikaale. Teavet suurõnnetuse ohuga ja ohtlike ettevõtete kohta saab Maa-ameti kaardirakendusest.

 

Kui kemikaali käitlemisega kaasneb keskkonnareostus või õnnetus, peab suurõnnetuse ohuga ettevõtte ja ohtliku ettevõtte omanik viivitamatult teavitama Häirekeskust telefonil 1247. Häirekeskus edastab teabe keskkonnahäiringu puhul Keskkonnaametile, ohtlikus ettevõttes või suurõnnetuse ohuga ettevõttes toimunud õnnetuse puhul teavitab häirekeskus aga ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve ja Tarbijakaitse Ametit.

 

Viimati muudetud: 19.03.2024