Loodusturism ja elurikkuse kaitse

Loodusturismi arendamisel lähtutakse säästva arengu, loodushoiu, maaelu ja kultuuripärandi säilitamise põhimõttetest

Autor: Igor Nael
LAUK PESA EHITAMAS. Pesitsusajal ei tohiks lubada linde läbivoorivate turistide hordidel häirida. Autor: Igor Nael

Loodusturism on turismi vorm, mille põhirõhk on looduse vaatlemisel ja väärtustamisel. Loodusturismi ei tasu segamini ajada looduspõhise turismiga (näiteks jahi- või kalaturismiga, mis on osa aktiivpuhkusest), mille jaoks loodus on ressursiks.

 

Kuna loodusturismi rõhk on looduse väärtustamisel, on selle edukaks toimimiseks vajalik loodusväärtuste säilitamine. Seetõttu käsitletakse loodusturismi ka kui loodushoidlikku turismi. Paraku on aga näiteid, kus ka loodusturism on muutunud massiturismiks ning ei ole enam sugugi looduse suhtes säästev.

 

Ülemäärane turistide hulk mõjub loodusele häirivalt või halvimal juhul hävitavalt. Näiteks häirib pidev segamine lindude pesitsemist ning ülemäärane tallamine põhjustab erosiooni või radade mudamülgasteks muutumist. Peamiste loodusturismist loodusele lähtuvate ohtudena tuleb nimetada:

  • looduspaikade koormustaluvuse ületamist;

  • erinevaid riske ohustatud liikidele (näiteks pesitsuse nurjumist, ehmatamist, teadmatusest kaitsealuse taime korjamist);

  • inimeste teadmatusest tulenevad riske (näiteks kaitsealuste taimede korjamist, kogemata keelatud kohta sattumist).

Nimetatud riskide maandamiseks on oluline luua nii loodushoiule kui ka loodusturismile üheaegselt sobiv taristu ning kehtestada looduskaitselistel aladel sealsete väärtuste säilimist ja hea seisundi saavutamist tagav kaitsekord. On oluline mõista, et populaarsetes looduslikes sihtkohtades on loodushoiu eesmärgil vajalik külastajaid suunata liikuma loodust kõige vähem häirivamat trajektoori pidi (näiteks tähistatud rajal, laudteel). Samuti on looduskaitselised piirangud (näiteks täielik liikumispiirang, ajaline liikumispiirang, piirang ujuvvahendiga või mootorsõidukiga sõitmisele, rahvaürituste kooskõlastamine kaitseala valitsejaga) kaitsealale seatud mitte inimeste kiusamiseks, vaid alal elavate liikide kaitseks. 

 

Seega on loodusturismi arendamisel eesmärgiks lähtuda säästva arengu, loodushoiu, maaelu ja kultuuripärandi säilitamise põhimõtetest. Hea on pidada silmas, et oleme metsas või rabas käies külalised ning külalised käituvad nii, et ei häiri pererahvast. Nii on ka iseenesest mõistetav looduskaitsealadel kehtestatud piirangute ja reeglite (näiteks liikumiskeelu) järgimine. Enne tegevuste kavandamist tutvu ala kaitse-eeskirjaga või võta ühendust Keskkonnaametiga (info@keskkonnaamet.ee). Infot saab ka lehelt kaitsealad.ee ning loodusegakoos.ee