Energeetika ja elurikkus

Mis on taastuvenergia?

2050. aastaks peaks Euroopast saama kliimaneutraalne kontinent. Selle täitmiseks peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid ka energeetikas lõpetama fossiilkütuste tootmise ja tarbimise ning panustama rohkem taastuvenergiasse.

 

Taastuvenergia on ressurss (nt päikese- või tuule-, kuid ka maasoojus- või lainete energia), mida kasutatakse järjepidevalt või mis taastub erinevate ökosüsteemide ainete ringluse käigus (nt biomassi energia – puit, energiavõsa, põhk jms.), ilma et selle kogus inimtegevuse mõjul väheneks määral, mis ohustaks kohalikke ökosüsteeme. Taastumine eeldab, et ressurssi kasutatakse jätkusuutlikult ehk ei tarbita rohkemal määral kui juurde tekib, mistõttu on antud ressursse võimalik selliselt rakendada aastatuhandeid. Taastuvenergiat on võimalik kasutada elektrienergia ja soojusenergia tootmiseks, mootorikütuseks ja võrguga ühendamata piirkondade energiateenuseks [1].

 

Eesti Taastuvenergia Koja kava järgi on Eesti elektri- ja soojamajanduse täielik üleminek taastuvatele allikatele tehnoloogiliselt võimalik, majanduslikult mõistlik ning keskkonna seisukohast möödapääsmatu [1]. Taastuvenergia laialdasem kasutuselevõtt aitab parandada keskkonna seisundit, soodustab jätkusuutlikku arengut ja elanikkonna tervist [2]. Esmase prioriteedina väheneks taastuvenergia kasutamisel kasvuhoonegaaside heitmete hulk, kuid väheneksid ka põlevkivienergeetikast tulenevad mõjud veeökosüsteemidele, sookooslustele ja maastikele.

 

 

_____________________________________________________________________________________

[1] Taastuvenergia aastaraamat 2019

[2] Taastuvenergia 100% - puhta energia võidukäik Eestis