Tuuleparkide mõju elurikkusele

2019. a lõpu seisuga moodustasid elektrituulikud pisut üle poole taastuvelektri tootmisvõimsusest

 

Tuul on taastuv loodusvara ja tuuleenergia ökosüsteemi teenus, mida inimkond on enda kasuks tööle pannud juba tuhandeid aastaid. Tuuleenergia laialdase kasutamise abil saab osaliselt vähendada vajadust fossiilsete kütuste põletamise järele ja sellest tulenevalt vähendada CO2 heidet. Kuna tuuleenergia on juhitamatu energialiik ja üleilmselt puuduvad võimsused tuuleenergia salvestamiseks, on varustuskindluse tagamiseks vajalik ka teist liiki juhitavate tootmisvõimsuste olemasolu. 

 

Maismaa tuulepargi rajamine muudab maastike poolt pakutavate ökosüsteemi teenuste koguseid ja osakaale. Maastike funktsionaalsust saab iseloomustada pakutavate ökosüsteemi teenuste rohkuse, nt IRENES ökosüsteemiteenuste kuum- ja külmkohtade [1] kaudu (ingl hotspots/coldspots). Tuuleenergia tootmisel ökosüsteemi teenuste kuumkohtades, nt vanades metsades, suure tõenäosusega teiste teenuste pakkumise maht väheneb ja ökosüsteemi seisund muutub. Näiteks võib väheneda elupaiga pakkumine, müra summutamine ja/või rekreatsiooni võimalus. Teenuste külmkohtades võib maastiku funktsionaalsus olulisel määral tõusta (nt lisandub taastuvenergia pakkumine) või kaalub saadav tuuleenergia üles teiste teenuste marginaalse kahanemise (nt väheneb toidu- või söödatootmise pindala põllumajanduslikul maal). 

Autor: Jaanus Remm
LINNUTEE TUULES. Rändeteedele sattunud tuulepargid võivad häirida linnuparvi ning põhjustada lindude hukkumist kokkupõrgetel tuuliku labadega. Foto: Jaanus Remm

 

Multifunktsionaalne maastik võib samaaegselt pakkuda erinevat tüüpi ökosüsteemi teenuseid, sh erinevat liiki taastuvenergiat. Otsus erinevate maismaa ökosüsteemi teenuste (koos)kasutamise kohta, sh tuuleenergia tootmine, tehakse valdade üldplaneeringutes. Üldplaneeringutega välditakse ka tuuleparkide rajamine lindude rändeteedele ja teistesse ökoloogiliselt olulistesse kohtadesse. Tuuleenergia tootmise võimaluste tõhusaks kasutamiseks tuleb teenuste omavahelist koostoimet võimalikult ära kasutada, tootes seda eelkõige teenuste külmkohtades. Teistes kohtades on otstarbekas rakendada kompensatsioonimeetmeid teenuste  vastasmõjude minimeerimiseks ja ökosüsteemide seisundi säilitamiseks.

 

Meretuulepargid rajatakse Eestis mereala planeeringu [2] alusel. Sarnaselt maismaa tuuleparkidega on oluline tuuleenergia vastasmõjude minimeerimine teiste ökosüsteemi teenustega. Seega püütakse tuuleparkide asukohtadena vältida tundlikke elupaiku ning lindude ja nahkhiirte rändekoridore. Samuti püütakse leida tasakaalu kalapüügi/toidu või esteetilise naudingu pakkumise teenustega. 


2019. a lõpu seisuga moodustasid elektrituulikud pisut üle poole taastuvelektri tootmisvõimsusest [3]. Aruka tegutsemise korral aitavad tuulepargid kaasa kliimamuutuste leevendamisele ega põhjusta täiendavaid väljakutseid elusloodusele, sh lähikonna inimestele.

 

_____________________________________________________________________________________

[1] Taastuvenergia ja ökosüsteemiteenuste integreerimine keskkonna- ja energiapoliitikates. Keskkonnaagentuur

[2] Eesti mereala planeering 

[3] Taastuvenergia aastaraamat 2019