Millised on keskkonnahoidlikud hanked?

Hange on kauba või teenuse ost lepingu alusel

 

Keskkonnahoidlik riigihange (ehk KHRH, aga ka roheline -, keskkonnasõbralik -, jätkusuutlik hange; inglise keeles green public procurement ehk GPP) tähendab minimaalse keskkonnamõjuga toodete või teenuste hankimist. Keskkonnahoidlike hangete põhieesmärk on vähendada toodetest ja teenustest põhjustatud keskkonnamõju, mis tuleneb nii tootmisest, kasutamisest kui ka kasutusest kõrvaldamisest, s.t kogu toote/teenuse olelusringi jooksul. Nii on võimalik vähendada riske inimese tervisele ja ümbritsevale keskkonnale [1]. Riigihangete seadus (2017) § 3 p 1: võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi.

 

Mõju vähendamist elurikkusele ehk liikide ja nende elupaikade mitmekesisusele saab suunata keskkonnahoidlike hangetega. Näiteks soetades paberit saab nõuda, et see oleks valmistatud taaskasutatud paberist – nii aitame vähendada klooriühendite (mille söövitav toime kahjustab elusloodust) kasutamist paberi valgendamisprotsessis. Tekstiilivaldkonnas saab anda suunised seal kasutavate kemikaalide vähendamiseks, samuti saab hanke esitaja nõuda toodete pakendamiseks kuluvate materjalide vähendamist. Seeläbi kasutatakse vähem ressursse ja tekib vähem pakendijäätmeid.

 

Euroopa Liit on kehtestanud keskkonnahoidlike riigihangete kriteeriumid ja detailsed nõuded juba 20-s erinevas valdkonnas, nt puhastus- ja koristusteenused, kontoripaber, IKT seadmed, ehitusteenused, transport, reoveekäitlus, tekstiilid jt. [2]

 

Erinevate tingimuste täitmisel on võimalik hankijal anda keskkonnasõbralikele pakkujatele plusspunkte ehk lisapunkte [3], samuti premeerida plusspunktidega selle eest, kui ületatakse hankes nõutud miinimumtase. Seda lähenemist on kasutanud avaliku sektori asutused, kelle hangete arv moodustab kõigist arvestatava osa.

 

Keskkonnahoidlik hange võib anda asutustele rahalist kokkhoidu: energiatõhusate või veesäästlike toodete, samuti vähem ohtlikke aineid sisaldavate toodete soetamisel väheneb hiljem nende käitlemise kulu [4]. Näiteid keskkonnahoidlikest hangetest Eestis on mitmeid. 2010. aastal rekonstrueeriti Valga Gümnaasiumi hoone ja muudeti hoone energiatõhusamaks, 2014. aastal tellis Keskkonnaamet koopiapaberit, mis oli valmistatud 100% taaskasutatud paberist. Eesti asutustel on head kogemused selliste hangete korraldamisel ja neid viiakse läbi ka edaspidi [5].

 

Autor: Kasak
Trükiste hankimisel tuleks eelistada ettevõtteid, kes kasutavad nt FSC sertifitseeritud paberit või ka näiteks nõuda trükivärve, mis on valmistatud looduslike õlide baasil. Foto: Kuno Kasak

 

 

 

Tekst: Kristjan Piirimäe, Kuno Kasak

Toimetamine: Sigrid Ots, Reigo Roasto


 


__________________________________________________

[1]Kliimaministeerium. 2023. Keskkonnahoidlikud riigihanked. https://old.envir.ee/et/keskkonnahoidlikud-riigihanked

[2] https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

[3] European Commission. 2012. Green Public Procurement. A collection of good practices. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/GPP_Good_Practices_Brochure.pdf.

[4] Euroopa Komisjon. Keskkonnahoidlik ostmine. Keskkonnahoidlike riigihangete käsiraamat, 3. väljaanne, 2016. https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/handbook_2016_et.pdf.

[5] Keskkonnaministeerium. 2018. Näited keskkonnahoidlikest hangetest Eestis. https://old.envir.ee/et/naited-keskkonnahoidlikest-hangetest-eestis.