Mets

Metsaga on kaetud üle poole (51%) Eesti maismaast

Eestis esinevad loometsad, nõmmemetsad, palumetsad, laanemetsad, sürjametsad, salumetsad, lammimetsad, soostunud, soo- ja kõdusoometsad ning kadastikud. Metsa näol on tegu ühe suurima Eesti rikkusega nii looduslikus kui ka majanduslikus mõttes. Suuremale osale Eestis elavatest ohustatud liikidest on koduks just vanad metsad. Eesti metsades arvatakse elavat umbes 20 000 liiki, millest parimal juhul kümnendiku seisundist on olemas igakülgne ülevaade. Kõige arvukama liigirühma – selgrootute – seas on tuhanded liigid eeldatavasti seni hoopis registreerimata ning ka registreeritute seas on just looduskaitseliselt oluliste, haruldaste liikide käekäik väga raskesti jälgitav.

 

Mets on kooslus, kus peamise rinde moodustavad puud

Jaanus Paali koostatud kasvukohatüüpide klassifikatsiooni alusel jaotakse Eesti metsad viide klassi:

 

1. Arumetsad

Arumetsad kasvavad kuivadel kuni niisketel mineraalmuldadel. Siia kuuluvad:

Palumets
PALUMETS. Nimetuse on see metsatüüp saanud iseloomuliku taime paluka ehk pohla järgi. Autor: Karl Adami

 

2. Lammimetsad ja -põõsastikud

Siia alla kuuluvad lammimetsad ja lammipajustikud. Lammimetsad on üleujutusalade metsad. Nad kasvavad kihilistel, tulvavete poolt kohale kantud ainese setetel jõeorgudes, samuti madalatel järveäärsetel aladel.

 

3. Soostuvad metsad

Soostunud metsade alla kuuluvad soostuvad ja rabastuvad metsad. Need metsad kasvavad tasasel ja nõgusal reljeefil. Mulla ülemise horisondi moodustab vähem kui 30 cm tüsedune turvas.

 

4. Soometsad

Soometsade alla kuuluvad madalsoo-, siirdesoo- ja rabametsad. Need metsad kasvavad soostunud muldadel (turvast on üle 30 cm).

 

5. Kõdusoometsad

Siia alla kuulub kõdusoometsade tüübirühm. Need on kujunenud lagedatest või hõreda puurindega madal- või siirdesoodest pikaajalise kuivendamise tulemusel.

 

Loodusdirektiivi lisas toodud Euroopas ohustatud metsaelupaigatüüpidest leidub Eestis kümme:

  • vanad loodusmetsad (9010*),
  • vanad laialehised metsad (9020*),
  • rohundirikkad kuusikud (9050),
  • okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (9060),
  • puiskarjamaad (9070),
  • soostuvad ja soo-lehtmetsad (9080*),
  • rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad) (9180*),
  • siirdesoo- ja rabametsad (91D0*),
  • span>lammi-lodumetsad (91E0*),
  • laialehised lammimetsad (91F0)

Metsaelupaigana käsitletakse ka metsastunud luiteid (2180) – nende kohta saab lugeda artiklist „Meie metsades leidub mitmesuguseid Natura 2000 alasid“. Metsaelupaikade kirjeldused koos Eesti vastega leiab raamatust „Loodusdirektiivi“ elupaikade käsiraamat".

 

Vaata ka: