Mets kui puiduressurss

Puit on üks vanimaist materjalidest, mida inimesed kasutanud

 

Muistsete eestlaste jaoks oli puit peamiseks materjaliks nii ehitamisel kui ka tarbeesemete valmistamisel. Eesti metsandusloo vanimad kirjalikud teated pärinevad Sõrve metsakorralduse kohta 1795. aastast, metsamajandus kui majandusharu tekkis aga 18. sajandi lõpul. Metsa majandamiseks loodi esimesed metskonnad Liivimaal 1827. aastal.

 

Metsade majandamist reguleerib metsaseadus, täpsemad reeglid metsa majandamiseks on kehtestatud metsa korraldamise juhendis ja metsa majandamise eeskirjas. Riigimetsa majandab Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK). RMK valduses on 47% Eesti metsadest. Metsaressursi arvestust peetakse metsaregistris. Metsaraie kavandamisel tuleb riigile esitada metsateatis.

 

Andmed metsaregistris ei kata kogu metsamaad. Saamaks kõiki metsi hõlmavat ja aktuaalset ülevaadet Eesti metsavarudest, alustati 1999. aastal statistilise metsainventuuriga (SMI). Statistiline metsainventuur on valikuuring, millega saab operatiivselt ja ökonoomselt teavet metsade kohta. Meetod võimaldab objektiivselt jälgida metsas toimuvate protsesside dünaamikat riigis tervikuna. SMI põhiülesanne on kirjeldada metsi ja selle muutusi ning anda ülevaade raietest. Lisaks metsade kohta kogutavale infole võib registreerida andmeid näiteks maa kõlvikulise jaotuse, bioloogilise mitmekesisuse, mittemetsamaade puidutagavara ja metsastumise kohta. SMI on valikuuring, mistõttu statistilisel uuringul proovitükkide karakteristikute alusel tehtud üldkogumi mingi tunnuse hinnanguga kaasneb alati tõenäosuslikust valikust tulenev viga. Seega võib tabelites toodud näitajate tegelik väärtus olla esitatust vea ehk usaldusnivoo ulatuses suurem või väiksem.

 

Metsade olem

Metsamaa pindala enamuspuuliigi järgi aastatel 2003-2022 (1000 ha)    
Aasta Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised Kokku
2022 705 426 686 150 95 227 36 2325
2021 709 431 686 149 95 219 35 2326
2020 711 439 684 151 95 210 35 2325
2019 725 440 683 149 91 209 36 2333
2018 729 439 683 146 88 208 37 2331
2017 732 438 687 144 87 205 39 2331
2016 736 429 682 138 83 208 38 2313
2015 739 419 692 134 78 210 37 2310
2014 744 410 690 131 75 208 38 2295
2013 733 388 697 129 78 205 38 2268
2012 722 385 702 129 78 196 37 2250
2011 726 385 701 130 74 184 35 2235
2010 744 377 681 124 72 187 37 2222
2009 751 376 678 121 70 185 36 2217
2008 759 389 671 121 69 184 37 2229
2007 770 388 681 121 69 196 40 2265
2006 747 395 688 125 66 208 40 2269
2005 730 402 703 124 68 207 36 2271
2004 740 407 700 127 69 202 37 2282
2003 718 405 701 128 66 201 37 2255

Viimase 20 aasta jooksul on kasvanud nii metsade pindala kui tagavara. Eestis on võrdselt nii okaspuumetsi kui lehtpuumetsi. Enamuspuuliigilises pindala jaotuses on meil kõige rohkem männikuid (30%), kaasikuid (30%) ja kuusikuid (18%). Kui aga vaadata puuliigilist jaotus, on esimesel kohal endiselt mänd (29%), edasi vahetavad aga kuusk (26%) ja kask (23%) koha, nimelt on kuusk tihti erinevates puistutes kaaspuuliigiks.

Metsamaa tagavara enamuspuuliigi järgi aastatel 2003-2022 (1000 m3)    
Aasta Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised Kokku
2022 160 779 85 882 119 387 34 087 18 671 31 739 6 137 456 683
2021 164 069 88 787 120 064 34 208 18 731 31 795 6 203 463 857
2020 166 666 92 589 121 759 35 175 18 981 31 074 6 265 472 509
2019 170 919 94 241 123 866 35 041 19 192 31 825 6 529 481 612
2018 172 463 95 504 123 644 34 244 19 050 32 238 6 866 484 009
2017 175 025 96 279 125 428 34 092 19 586 32 330 7 191 489 931
2016 177 014 94 581 124 869 32 867 19 091 33 011 6 900 488 333
2015 178 683 92 039 125 868 32 023 18 685 33 506 6 540 487 345
2014 178 683 91 292 124 413 31 428 17 591 33 919 6 452 483 778
2013 174 786 87 123 125 965 31 822 17 860 34 535 6 565 478 656
2012 170 855 85 233 124 428 31 319 17 532 33 535 6 406 469 308
2011 169 050 84 179 122 255 31 593 16 775 31 519 6 056 461 426
2010 169 031 82 272 116 154 30 469 15 627 32 127 6 319 452 000
2009 168 733 80 400 113 147 30 198 15 547 31 371 6 245 445 640
2008 167 690 82 122 109 686 29 742 15 286 31 366 5 852 441 745
2007 165 432 82 431 110 128 29 358 14 837 33 425 6 284 441 893
2006 158 132 84 311 110 857 29 728 13 947 35 421 6 317 438 714
2005 151 200 85 042 113 165 30 017 14 672 34 907 5 978 434 981
2004 151 385 86 162 113 163 30 279 14 878 34 184 6 075 436 126
2003 143 928 85 039 113 164 31 137 14 424 34 194 6 475 428 360

Kasutatava puiduressursi osas on aga oluline majandatava metsamaa olem. Siin on toimunud samaaegselt kaks vastandlikku protsessi. Esmalt majandatava metsamaa pind on põõsastike ja kasutuseta põllumajandusmaade metsastumise tõttu pidevalt suurenenud, samal ajal on aga ka uusi metsi arvestatud range kaitse alla. Näiteks kui 2016. aastal oli range kaitse all 271 300 ha, siis 2022. aastal juba 421 663 ha.

Majandatava metsamaa pindala enamuspuuliigi järgi (1000 ha)    
Aasta Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised Kokku
2022 512 360 585 126 76 215 30 1 903
2020 526 370 585 131 77 200 31 1 920
2015 603 378 617 121 65 205 32 2 022
2010 633 356 623 115 64 184 35 2 010
2005 613 376 647 119 60 202 33 2 050

 

Majandatava metsamaa tagavara enamuspuuliigi järgi (1000 m3)    
Aasta Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised Kokku
2022 115 230 67 507 97 384 25 002 13 296 29 303 4 707 352 430
2020 123 575 73 540 100 634 27 655 13 968 29 098 5 174 373 643
2015 147 741 81 198 109 513 27 224 14 840 32 454 5 395 418 364
2010 146 760 76 965 104 267 27 093 13 748 31 414 5 792 406 040
2005 129 569 79 157 103 762 28 267 12 860 33 764 5 120 392 500

 

Metsaraie

Raiemaht on viimase 20 aasta jooksul kõikunud ligi kolm korda. Aegrea tipud on olnud aastatel 2017 ja 2018,  kõige väiksem oli raiemaht 2008. aastal. Kui küsida, et milliseid metsi meil raiutakse, siis lihtne on meelde jätta, et 1/3 lageraietest tehakse kaasikutes, 1/4 lageraietest männikutes ja 1/5 lageraietest kuusikutes.

Raiemaht aastatel 2002-2021 (1000 m3)          
Aasta Hooldusraied sh surnud puit Uuendusraied sh surnud puit Muud raied sh surnud puit Raiemaht kokku sh surnud puit
2021 1 665 403 8 062 356 248 4 9 975 763
2020 1 883 260 8 599 376 199 1 10 681 636
2019 1 833 190 9 150 378 274 6 11 257 574
2018 1 925 252 10 627 513 254 9 12 807 774
2017 1 665 311 10 618 464 315 31 12 598 807
2016 1 610 357 9 023 382 161 26 10 793 765
2015 1 671 258 8 239 241 192 23 10 102 521
2014 1 656 293 8 078 363 311 1 10 045 658
2013 2 017 351 7 667 423 423 2 10 108 776
2012 1 729 453 7 912 450 556 10 10 197 913
2011 1 816 378 6 774 427 414 12 9 003 817
2010 1 483 289 6 356 359 342 19 8 181 667
2009 1 406 240 4 732 324 223 10 6 362 575
2008 1 171 197 4 144 148 133 9 5 448 353
2007 1 335 292 4 203 183 437 12 5 975 488
2006 1 746 392 4 285 196 516 13 6 548 601
2005 2 461 473 4 967 406 550 13 7 978 892
2004 2 775 355 5 143 336 199 4 8 118 695
2003 3 350 301 6 313 287 191 4 9 854 592
2002 3 193 188 6 659 188 302 7 10 153 383

 

Raiete pindala aastatel 2002-2021 (1000 ha)        
Aasta Valgustusraie Harvendusraie Sanitaarraie Lageraie Aegjärkne raie Valikraie Muud raied
2021 14,0 15,8 16,2 27,1 3,1 2,0 8,6
2020 8,8 19,4 15,9 29,7 4,3 1,8 8,2
2019 11,0 19,5 13,9 29,7 5,2 2,4 6,5
2018 10,2 19,3 13,0 34,6 3,9 1,2 5,7
2017 12,0 14,9 11,4 35,6 3,2 1,1 4,3
2016 9,7 14,6 12,2 32,4 1,8 0,8 2,4
2015 10,2 18,5 10,8 31,6 2,4 1,6 2,5
2014 8,9 18,9 11,0 29,7 2,4 2,6 2,4
2013 12,0 24,8 11,7 28,7 2,2 5,0 3,7
2012 12,4 18,7 13,3 27,4 2,3 4,8 4,9
2011 12,2 22,6 12,4 25,0 2,9 5,1 5,3
2010 8,4 16,3 9,8 22,8 4,0 5,9 4,1
2009 6,4 16,2 8,5 17,3 3,9 6,4 2,6
2008 5,8 12,5 6,2 12,8 4,3 6,1 4,7
2007 5,2 13,4 9,5 12,7 3,3 3,5 7,4
2006 4,0 12,7 17,5 12,2 4,0 5,4 6,7
2005 2,8 19,3 17,7 15,0 4,3 4,5 4,1
2004 3,0 22,0 16,6 18,3 5,9 4,9 3,0
2003 3,3 31,8 10,6 23,8 6,8 3,9 5,5
2002 3,1 30,2 10,8 26,5 5,0 4,6 5,1

 

Jätkusuutlikkus

Aegajalt on tõstatunud jätkusuutlikkuse küsimus. Jätkusuutliku ehk säästva metsamajanduse kontseptsioon (sh 45 iseloomustavat indikaatorit) on kokku lepitud Euroopa ministrite metsakaitse protsessi käigus (https://foresteurope.org/).  Üks indikaatoritest on tasakaal majandatavate metsade netojuurdekasvu ja raiemahu vahel, mille pikemas selgituses on öeldud: raied ei tohi juurdekasvu ületada pikemas vaates, lühi- ja keskpikas vaates võib metsamajandus olla jätkusuutlik ka juurdekasvu ületades.

Netojuurdekasv on eluspuude tagavara muut (ilma raieteta). Kui majandatavate metsade tagavara suureneb, siis on netojuurdekasvu ja (eluspuude) raie suhe >1. Kui tagavara väheneb, siis on netojuurdekasvu ja (eluspuude)  raie suhe <1. Sellise lihtsa võrdluse eelduseks on aga pindalade ja maakategooriate mittemuutumine. Nagu eelnevalt kirjeldati on pindalades toimunud aga suuri muutusi. Lisaks metsamaa pinna muutustele tuleb arvestada ka vanuselise jaotusega ja sedagi kahes aspektis. Esmalt seda, milline on majandatava metsamaa vanuseline jaotus. Väga noore ja vana metsa netojuurdekasv on keskealise metsamaa netojuurdekasvust väiksem. Teiseks, milline oli maakategooriat muutva maa (metsa), vanuseline jaotus. Näiteks kui  majandatava metsa alla tuleb juurde noort metsa (kinnikasvanud rohumaa muutub metsamaaks), kasvab majandatava metsamaa tagavara üsna vähe, samas kui range kaitse alla võetakse vanemat metsa, on tagavara kadu majandatava metsamaa tagavara hulgast sama pindala kohta suurem. Kogu eelneva arvestamine lühiajalises perspektiivis on põhjaliku analüüsiga võimalik, samas pikemas perspektiivis piisab lihtsast hektaritagavarade võrdlusest. Seega võime öelda, et Eestis on viimase 16 aasta keskmisena majandatavate metsade raiemaht ja netojuurdekasv olnud samas suurusjärgus.

Indikaatori sisust arusaamiseks võib indikaatorit vaadelda pikaajalises  vaates. Eeldame, et majandatava metsa pindala jääb samaks. Kui nüüd raiuda väga pikas perspektiivis pidevalt alla netojuurdekasvu, jõuab netojuurdekasv ja seega ka raiemaht lõpuks nulli. Kui aga raiuda pidevalt üle netojuurdekasvu, jõuab nulli metsa tagavara. Seega – lõputult ei ole võimalik raiuda ei üle ega alla netojuurdekasvu. Lõpuks on oluline siiski rõhutada, et antud indikaator hindab vaid puidukasutuse jätkusuutlikust (ja sedagi vaid ühes aspektis). Jätkusuutlik metsamajandus tervikuna tähendab veel paljut muud (vt siit).

 

Puistute jaotus 2022. aastal

Metsamaa pindala jagunemine arenguklassidesse enamuspuuliigi järgi (1000 ha)  
Arenguklass Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised K o k k u
Lage ala 17,7 17,5 32,6 5,3 3,8 7,0 0,9 84,9
Selguseta ala 29,0 47,0 25,9 11,7 5,4 8,2 1,7 128,9
Noorendik 35,8 46,5 89,3 37,3 17,4 63,8 3,3 293,4
Latimets 39,3 28,2 65,0 12,3 8,5   2,3 155,5
Keskealine 318,9 142,7 200,1 7,4 19,1 27,8 13,8 729,9
Valmiv mets 85,2 38,0 88,0 5,6 12,4 31,3 6,1 266,4
Küps mets 179,1 106,1 185,6 70,3 28,6 88,7 7,6 666,0
K o k k u 705,1 426,0 686,5 149,8 95,2 226,8 35,7 2325,0

Arenguklassi järgi on 40% majandatavatest metsadest valmivad või küpsed. Tegelikkuses on uuendusraiekriteeriume ületavaid majandusmetsi isegi rohkem, SMI jaotus ei arvesta küpsust diameetri ja kaalutud keskmise raievanuse järgi.

Majandatava metsamaa pindala jagunemine arenguklassidesse enamuspuuliigi järgi  (1000 ha)
Arenguklass Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised K o k k u
Lage ala 16,1 15,7 31,2 5,2 3,6 7,0 0,9 79,7
Selguseta ala 25,9 46,2 23,9 10,6 5,4 7,9 1,7 121,7
Noorendik 29,9 44,0 83,5 35,1 16,3 62,8 2,9 274,5
Latimets 30,9 25,8 57,1 11,3 7,6   2,1 135,0
Keskealine 247,2 123,5 177,3 7,0 15,2 26,7 10,7 607,8
Valmiv mets 64,4 30,5 75,6 5,1 9,3 30,1 5,3 220,2
Küps mets 97,9 74,4 136,3 51,2 18,5 80,3 5,8 464,4
K o k k u 512,3 360,2 585,0 125,6 76,0 214,8 29,6 1903,4

Kui arenguklassilise jaotuse jälgimiseks on tarvis tunda arenguklasside sisu, siis lihtsam on jälgida vanuseklassilist jaotust. Huvitava trendina võib välja tuua vanemate metsade pindala järjepidevat kasvu, suurenenud on nii üle 80 kui üle 100 aastaste puistute pindala. Arvestades range kaitsega metsade pindala kasvu on selline trend kogu metsa kohta ootuspärane, kuid vähemteada on see, et samasugune trend on olnud ka majandatavate metsade osas.

Puistute jagunemine vanuseklassidesse enamuspuuliigi järgi (1000 ha)    
Vanuseklass Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised Kokku
...10 15,5 24,5 62,8 30,4 15,8 53,4 2,4 204,7
11...20 25,0 39,1 60,7 19,3 8,8 50,2 4,8 207,9
21...30 30,0 35,4 79,6 11,7 6,5 35,9 6,2 205,4
31...40 34,3 45,4 71,5 5,7 8,2 33,3 3,2 201,6
41...50 45,3 55,4 78,1 7,9 11,6 18,8 2,4 219,5
51...60 66,7 39,8 90,7 18,0 12,6 15,0 1,9 244,6
61...70 84,9 32,5 84,5 17,2 9,1 4,6 2,0 234,9
71...80 93,9 33,0 56,6 12,2 6,2 0,3 2,3 204,5
81...90 78,4 19,8 27,1 5,1 4,2 0,0 1,7 136,4
91...100 58,0 12,3 10,6 2,9 1,6 0,2 1,9 87,4
101...110 33,1 8,0 4,3 1,6 0,8   1,9 49,6
111...120 29,2 7,3 1,1 0,8 0,4   1,6 40,4
121...130 18,0 3,2 0,3   0,2   0,5 22,2
131...140 16,0 3,5     0,2     19,7
141... 30,0 2,3         0,3 32,6
Kokku 658,3 361,5 627,9 132,8 86,0 211,6 33,1 2111,3

 

Majandatavate puistute jagunemine vanuseklassidesse enamuspuuliigi järgi (1000 ha)
Vanuseklass Mänd Kuusk Kask Haab Sanglepp Hall lepp Teised Kokku
...10 15,0 23,4 60,1 28,5 14,8 52,3 2,2 196,4
11...20 23,4 36,9 57,1 17,9 8,0 48,7 4,6 196,6
21...30 26,7 31,9 71,5 11,1 6,0 33,5 5,7 186,5
31...40 28,0 39,3 61,5 5,2 6,3 30,5 3,1 173,8
41...50 35,2 46,8 67,6 6,8 8,6 16,9 2,2 184,1
51...60 51,6 32,1 77,3 14,8 9,1 13,6 1,4 199,8
61...70 65,7 26,9 68,3 11,7 5,6 3,9 1,4 183,6
71...80 69,9 26,4 41,3 7,4 4,9 0,3 1,1 151,3
81...90 57,7 14,8 16,7 3,6 2,3 0,0 0,8 95,9
91...100 38,1 8,7 6,3 1,4 0,9 0,2 1,4 57,1
101...110 19,4 4,9 1,9 0,8 0,2   0,9 28,0
111...120 15,6 3,8 0,2 0,5 0,0   1,4 21,4
121...130 8,0 1,1 0,0   0,0   0,3 9,4
131...140 6,8 1,1     0,2     8,0
141... 9,4 0,3         0,3 10,0
Kokku 470,2 298,3 529,9 109,8 67,0 199,9 26,9 1702,0

 

Puidu kasutusalad

Taasiseseisvunud Eestis on metsa- ja puidutööstus olnud üks kiiremini arenenud ja ekspordimahult suurimaid tööstusharusid, hõlmates kogu töötleva tööstuse ekspordist viiendiku. Metsa ja puidusektori ettevõtted (metsamajandus, puidu mehaaniline ja keemiline töötlemine ning mööblitootmine) moodustasid 2021. aastal 3% Eesti aktiivsetest ettevõtetest. Sektori poolt palgatud töötajad moodustasid 6,3% kõikide ettevõtete töötajatest. Otseselt annab metsa- ja puidusektor tööd ligi 30 000 inimesele, kaudset ja kaasnevat mõju arvesse võttes loob sektor peaaegu 58 209 töökohta. Kuna oluline osa puidusektori töökohtades asuvad keskustest väljaspool, on sektoril oluline roll maapiirkondade arengus.
 

Eesti puidukasutuse täpsem ülevaade on toodud puidubilansis. Metsast kasutusele võetud puit jaguneb erinevateks sortimentideks. Puidubilansis on sortimenteerimine tehtud lähtudes puidu tegelikust esmasest kasutusest st palk on toormeks saematerjalile, spoonile ja vineerile, paberipuit on toormeks tselluloosile, puitmassile ja puitplaatidele ning küttepuit on sisendiks energeetikas või energeetikatoodetes.

 

Metsamaalt pärit likviidse puidu jaotus sortimenditi 2021. aastal
Metsamaalt pärit likviidse puidu jaotus sortimenditi 2021. aastal


 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                     Tekst: Madis Raudsaar

                                                                                                                                                     Toimetamine: Madis Raudsaar, Feliks Sirkas

 

 

Viimati uuendatud: 25.09.2023

 

 


___________________________________________________________________

Kasutatud allikad:

Eesti statistiline metsainventuur (SMI). Keskkonnaagentuur.

http://vana.loodusajakiri.ee/eesti_loodus/artikkel2599_2582.html

Sirkas, F. 2023. Puidubilanss. Ülevaade puidukasutuse mahust 2021. aastal. Keskkonnaagentuur, Tallinn.

Ernst & Young Baltic AS. 2023. Metsa- ja puidusektori sotsiaalmajandusliku mõju analüüs. Tallinn.