Riiklikud aruanded

Eesti on esitanud viis üldaruannet konventsiooni nõuete täitmise kohta

Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni artikkel 26 sätestab liikmesriikidele kohustuse anda Konventsiooni sekretariaadile aru konventsiooniga püstitatud eesmärkide täitmisest, kirjeldada tehtut ja selle tulemuslikkust. Eesti on esitanud Konventsiooni sekretariaadile viis üldaruannet konventsiooni nõuete täitmise kohta aastatel 1998, 2002, 2005, 2008 ja 2014. 

 

Lisaks üldaruannetele koostavad liikmesriigid ka aruandeid konkreetsete allteemade kohta.