Ramsari konventsioon

Ramsari konventsiooni eesmärk on kaitsta kogu maailma märgalasid, mida ähvardab kuivendamise, reostuse ja majandusliku kasutuselevõtu tõttu kadumine

Soomaa
SOOMAAL. Soomaa rahvuspark sai Ramsari alaks aastal 1997. Autor: Igor Nael

 

Igal aastal 2. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist märgalade päeva. Sel kuupäeval 1971. aastal sõlmiti Iraanis Ramsari linnas konventsioon maailma märgalade kaitsmiseks. Konventsioon jõustus 1975. aastal.

 

Ramsari konventsiooni eesmärk on kaitsta kogu maailma märgalasid, mida ähvardab kuivendamise, reostuse ja majandusliku kasutuselevõtu tõttu kadumine. Märgaladena käsitletakse alaliselt liigniiskeid (näiteks sood) või ajutiselt üleujutatud alasid (nt jõeluhad), samuti siseveekogusid ning kuni 6 meetri sügavusi laugeid mere- ja rannikualasid. Ühes märgaladega kaoksid ka neile omased elupaigad ja liigid.

 

Konventsioonis rõhutatakse märgalade suurt ökoloogilist rolli, eriti veelindude rände-, puhke- ja pesitsuspaikadena. Kõik konventsiooniga liitunud riigid peavad kasutusele võtma meetmed märgalade kaitseks ja esitama vähemalt ühe märgala rahvusvahelise tähtsusega märgalade nimistusse.

 

2022. aastal panustavad märgalade kaitsesse 172 osapoolt, Eesti liitus 1993. aastal. Tollal oli meie ainus rahvusvahelise tähtsusega Ramsari märgala Matsalu rahvuspark. 2022. aastaks on Eestis Ramsari alasid kokku 17. Üle maailma on rahvusvahelise tähtsusega Ramsari alasid rohkem kui 2400 kogupindalaga üle 250 mln hektari. Need arvud muutuvad igal aastal.

 

Ramsari alad valib iga konventsiooni liikmesriik ning selleks määramise otsustab valitsus oma määrusega. Ramsari alaks ei saa määrata mitte iga sood või raba, vaid määratav ala peab täitma konventsiooni kriteeriume. Ala peab olema unikaalne või haruldane, elupaigaks ohustatud liikidele, märgala kasutab vähemalt 20 000 veelindu või see on oluline piirkonna kalaliikide säilimise seisukohalt jne [1].

 

Ramsari konventsiooni täitmise olulisimaks eelduseks on rahvusvahelise tähtsusega märgalade kaitse korraldamine. Selle tingimuseks on kaitsekorralduskavade koostamine.

 

Konventsiooni eesmärkidest tulenevate ülesannetega tegeleb Eestis rahvuslik Ramsari komisjon. Konventsiooni täitmist koordineerib Kliimaministeeriumi looduskaitse osakond.

 

 

_______________________________

[1] https://www.slideshare.net/anneliroosalu/ramsar-ja-soomaa-rp-agu-leivits-16335573

 

Viimati muudetud: 30.08.2023