Eesti looduskaitsesüsteem

Eestis korraldavad looduskaitset mitmed Keskkonnaministeeriumi haldusala asutused.

 

Keskkonnaministeeriumi eest vedada on keskkonna- ja looduskaitse korraldamine, maa ja ruumiandmekogudega seotud ülesannete täitmine, loodusvarade kasutamise, kaitse, taastootmise ja arvestamise korraldamine, kiirguskaitse tagamine, kliimamuutuse vähendamisega seotud ülesannete täitmine, keskkonnajärelevalve, ilmavaatluste, loodus- ja mereuuringute, geoloogiliste, kartograafiliste ja geodeetiliste tööde korraldamine, maakatastri pidamine, keskkonnakaitse välisvahendite kasutamise korraldamine ning asjaomaste strateegiliste dokumentide ja õigusaktide eelnõude koostamine. Eluslooduse säilitamisse panustab eriliselt Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakond.

 

Keskkonnaameti ülesanne on ellu viia riigi keskkonnakasutamise, looduskaitse ja kiirgusohutuse poliitikat ning osaleda kõikvõimalike keskkonnaalaste õigusaktide ja muude ametlike dokumentide väljatöötamises ning täiustamises.

 

Alates 1.jaanuarist 2021 täitab Keskkonnaamet ka riikliku järelevalveasutuse funktsiooni, kuna Keskkonnaametiga liideti Keskkonnainspektsioon [1]. Eesmärk on kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud seaduste ja normide täitmist. Vajadusel rakendatakse keskkonnaalaste õigusrikkumiste puhul riikliku sunni vahendeid -  määratakse trahve, tehakse ettekirjutusi ning nõutakse välja keskkonnale tekitatud kahju. Lisaks keskkonnaalastele väärtegudele menetletakse ka keskkonnakuritegusid.

 

Keskkonnaagentuuri tegevusvaldkond on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnavaldkonna riigisiseste ja rahvusvaheliste aruannete koostamine, keskkonnaseisundile hinnangute andmine, elutähtsate teenuste, sh ilmaprognoosi tagamine ning seirejaamade, -vahendite ja -seadmete pidamine ja uuendamine.

 

Riigimetsamajandamise Keskuse ülesandeks on praktiliste looduskaitsetööde korraldamine riigimaal. Muuhulgas teostatakse üksikobjektide ja parkide hooldust, vaadete avamist, koosluste hooldamist ja taastamist ning liigikaitsetöid.

 

SA Erametsakeskus vastutusalas on metsaomanike kompetentsi tõstmine ning keskkonnasõbraliku ja efektiivse erametsanduse edendamine. Muuseas korraldab Erametsakeskus Natura 2000 toetuse maksmist erametsamaal [2].

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on keskkonnavaldkonna projektide keskne rahastaja. Erinevate rahastusallikate toel on ellu viidud üle 20 000 keskkonnaprojekti toetuste kogusummas enam kui 2 miljardit eurot. Lisaks antakse keskkonnaprojektide elluviimiseks laenu.

 

Maa-Ameti poolt hallataval veebilehel avalikustatakse kaitstavate loodusobjektide info [3].

 

--------------------------------------

[1] https://www.riigiteataja.ee/akt/110072020002

[2] https://loodusveeb.ee/et/themes/looduskaitselised-toetused-ja-nende-taotlemine/natura-2000-toetus-erametsamaale

[3] https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/looduskaitse