Kaitsealad

Kaitsealad võivad jaguneda kehtivate tegevuspiirangute alusel kolme tüüpi vööndiks: loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks

Kaitseala on inimtegevusest puutumatuna hoitav või erinõuete kohaselt kasutatav ala, kus säilitatakse, kaitstakse, taastatakse, uuritakse või tutvustatakse loodust. 

Kaitsealad jagunevad rahvusparkideks, looduskaitsealadeks ja maastikukaitsealadeks. 

Rahvuspark on kaitseala looduse, maastike, kultuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Rahvusparke on Eestis kokku 6. Viimane neist, Alutaguse rahvuspark, moodustati novembris 2018.

Looduskaitseala on kaitseala looduse säilitamiseks, kaitsmiseks, taastamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Looduskaitsealasid on Eestis 238 (siin ja edaspidi 31.12.2022 seisuga).

Maastikukaitseala on kaitseala maastiku säilitamiseks, kaitsmiseks, uurimiseks, tutvustamiseks ja kasutamise reguleerimiseks. Maastikukaitsealade hulka kuuluvad ka looduspargid, kaitsealused pargid, arboreetumid ja puistud. Kaitsealustel parkide, arboreetumite ja puistute kaitsekord on sätestatud omaette kaitse-eeskirjas. Maastikukaitsealasid, sh loodusparke on Eestis 147 ning kaitsealuseid parke ja puistuid 452.

Kaitsealad võivad jaguneda seal kehtivate tegevuspiirangute alusel kolme tüüpi vööndiks: loodusreservaadiks, sihtkaitsevööndiks ja piiranguvööndiks.

Loodusreservaat on kaitseala otsesest inimtegevusest puutumata loodusega maa- või veeala, kus tagatakse looduslike koosluste säilimine ja kujunemine üksnes looduslike protsesside tulemusena. Seal on ka inimeste viibimine aastaringselt keelatud.

Sihtkaitsevöönd on kaitseala maa- või veeala seal väljakujunenud või kujundatavate looduslike ja poollooduslike koosluste säilitamiseks. Sihtkaitsevööndis asuvaid loodusvarasid ei arvestata tarbimisvarudena. Selles vööndis on kaitsealuste liikide elupaikades või rändlindude koondumispaikades inimeste viibimine piiratud nende liikide jaoks tundlikel aegadel.

Piiranguvöönd on kaitseala maa- või veeala, kus majandustegevus on lubatud, arvestades Looduskaitseseadusega sätestatud kitsendusi. 

 

Igal kaitsealal on oma kaitsekord, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud kaitse-eeskirjaga.

 

Kaitsealustes parkides, arboreetumites ja puistutes kehtib vaid piiranguvööndi režiim. 

 

Artikleid:

Lingid:

 

 

Viimati muudetud: 29.08.2023