KIK looduskaitse toetused

KIK on tegutsenud juba üle 20 aasta ning toetanud paljusid projekte.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab Eesti looduskaitselisi tegevusi mitmel erineval viisil. Erinevatest meetmetest ja programmidest rahastatakse mitmeid tegevusi looduskaitse arengu kavandamiseks, kaitstavate loodusobjektide taastamiseks, hooldamiseks ja kaitse korraldamiseks ning looduskaitselise taristu arendamiseks. Rajatud või korrastatud on vaatetorne ja matkaradasid, hooldatud parke ja tõrjutud probleemliike. Samuti on läbi viidud erinevaid uuringuid ja inventuure, töötatud välja kaitsekorralduslikke suuniseid, korrastatud andmebaase, edendatud loodusharidust ja antud välja keskkonnateadlikkuse tõstmiseks erinevaid trükiseid.

 

KIK on tegutsenud juba üle 20 aasta ning toetanud paljusid projekte. Nendega saab lähemalt tutvuda siin.

 

KIK on riiklikest vahenditest toetatava keskkonnaprogrammi elluviija. Eesti looduse hoidmiseks ja elurikkuse säilitamiseks toetatakse looduskaitselisi tegevusi mitmete valdkondlike programmide kaudu. Nendeks on looduskaitse, kalanduse, metsanduse, merekeskkonna ja ka keskkonnateadlikkuse programm.

 

Kalakasvatusliku taastootmise tegevuskava alusel toetakse kalade elurikkuse taastamist ja säilitamist. Tegevuskava eesmärk on parandada ohustatud, sh kaitsealuste kalaliikide seisundit ja suurendada nende arvukust. Toetust antakse teatud kalaliikide taastootmiseks, näiteks kalakasvandustes üles kasvatatud noorkalade asustamiseks veekogudesse. Selliselt on taastatud nt angerja, meriforelli ja jõevähi asurkondi. Lisaks toetab KIK kalavarude suurendamiseks ja kaitseks kudealade või elupaikade loomist, taastamist või nendele juurdepääsu tagamist. Rahastatud on paisude likvideerimist, kalapääsude rajamist, veekogude süvendustöid, truupide avamist, kärestike, varjete, kudepadjandite ning voolusuunajate rajamist. Need toetused tulevad peamiselt projektipõhiselt kalanduse programmist.

 

Oma panuse loodushoidu annab ka metsanduse programm, mille raames  KIK toetab metsanduse pikaajaliste arengusuundade elluviimist. Näiteks rahastatakse taimlate ja puukoolide inventari soetamist, metsanduslikke uurimus- ja teadustöid ja metsaökosüsteemide kaitset. Olulisel kohal on teavitamine ja metsaomanike koolitamine.

 

Inimtegevus maismaal mõjutab otseselt või kaudselt ka merekeskkonna seisundit. Merekeskkonna programmist rahastatud tegevused on suunatud Eesti mereala keskkonna seisundi parendamisele. KIK annab toetust Eesti merestrateegia meetmekavas planeeritud tegevustele, uuringutele ning arendustöödele, mis annavad panuse mere seisundi ja kasutamise hindamisse ning tõrjuvad laevadest ja sadamatest lähtuvat reostust.

 

Tutvustamaks elurikkust ning loodushoidlikku suhtumist toetab KIK keskkonnateadlikkuse programmist teadmisi avardavaid ja vahetut looduse kogemist pakkuvaid tegevusi: loodusõhtuid ja -retki, keskkonnahariduslikke õppeprogramme ja laagreid ning erinevaid teabekandjaid.

 

KIK on Eesti riigipoolseks kaasrahastajaks mitmetele rahvusvahelistele koostöö projektidele nt LIFE.

 

KIK on Euroopa liidu Ühtekuuluvusfondi looduskaitseliste tegevuste elluviija. Nende vahendite abil rakendatakse ellu Eesti riiklikke kohustusi [1], kusjuures oluline osa on just kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamise ja taastamise projektidel.

 

KIK toetab kaitstavate elupaikade taastamist ja pärandniitude hooldamiseks vajalikke investeeringuid. Samuti on toetatud kaitstavate maastikuväärtuste taastamist (sh pargid) ning kaitstavate liikide ja elupaikade uurimist ning liigikaitset väljapool kasvualasid (nn ex-situ liigikaitse). KIKi partnerid ja toetuse saajad on nii RMK, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaamet kui ka teised juriidilised isikud [2]. Täiendav info ja lingid toetuse kohta on toodud poolloodusliku koosluse hooldamise ja taastamise toetuse rubriigis.   

 

Ühtekuuluvusfondi ning riigieelarvest rahastati Pärnu jõestiku kaitstavate elupaikade taastamise projekti aastatel 2015–2021. Selle raames toetati kaitstavate elupaigatüüpide ja kaitstavate liikide elupaikade taastamist, sh kaladele sigimiskohtade ning läbipääsu rajamist või taastamist, nt Sindi paisu avamine kalade rändeks. Projekti kogumaksumus on 15 mln eurot [3].

 

KIK on ka Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Finantsmehhanismi 2014-2021 programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ elluviija. Programmi eesmärgiks on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutuse mõjuga kohanemisele Eestis. EMP-i vahendite abil toetab KIK muuhulgas invasiivsete võõrliikide sissetulekuteede analüüsi koostamist, liikide tõrje võimaluste ja meetodite uurimist ja väljatöötamist ning veevõõrliikide tõrjet. Merekeskkonnaga seotud tegevustest toetatakse kliimamuutuste ja invasiivsete võõrliikide mõju hindamist Eesti mereökosüsteemidele ning asjakohaste hindamismetoodikate ja juhendmaterjalide väljatöötamist (sh CO2 sidumiseks väärtuslike mereelupaikade leviku selgitamist ning pilootprojekti selliste elupaikade ja koosluste taastamiseks või rajamiseks), merevõõrliikide bioloogilise mõju hindamist ning sissetulekuteede ja riskialade analüüsi koos leevendamismeetmete väljapakkumisega.

 

 

______________________________________

[1] Toetus riigi tegevuseks (TORT) | Keskkonnainvesteeringute Keskus (kik.ee)

[2] Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning taastamine | Keskkonnainvesteeringute Keskus (kik.ee)

[3] https://www.kik.ee/et/projekt/parnu-joestiku-elupaikade-taastamine