Looduskaitselised load

Tundliku loodusega paikades toimetamiseks on sageli vaja eriluba. Tegevus võib olla ka sootuks keelatud

 

Veekogude rannad ja kaldad ning kaitstavad loodusobjektid (rahvuspargid, looduskaitsealad, maastikukaitsealad, hoiualad [1] ja kaitstavate liikide elupaigad [2]) hõlmavad üpris suure osa Eestist. Kaitsealuse loodusobjekti kaitsekorra määravad ära looduskaitseseadus ja enamasti ka kaitse-eeskiri, mis on kaitsealuse objekti nime või liiginime alusel leitav Riigi Teatajast. Kaitsealuste objektide asukoha, nime ja kaitsevööndid leiab Maa-ameti geoportaali Looduskaitse, Natura 2000 kaardirakendusest. I ja II kaitsekategooria liikide info ei ole avalik, sellega saab tutvuda maaomanik end ID-kaardiga metsaregistrisse sisse logides. Enamuse veekogude rannal ja kallastel kehtivad looduskaitseseadusest ja veeseadusest tulenevad täiendavad piirangud - veekaitsevöönd [3], ehituskeeluvöönd [4] ja piiranguvöönd [5]. Vööndite ulatust vaata Maa-ameti geoportaali Kitsenduste kaardirakendusest. Ehituskeeluvöönd võib seal kuvatust ka erineda, kui seda on planeeringutega vähendatud. Täpset infot saab kohalikust omavalitsusest. 

 

Tutvu sind huvitava ala piirangutega

 

Kui sind huvitav ala, kuhu matkama minna või mingeid muid tegevusi kavandada, asub looduskaitsealusel maal või ranna- ja kaldavööndis, tutvu alal kehtivate piirangutega. Näiteks loodusreservaati minek on lubatud üksnes järelevalve- ja päästetöödel ning Keskkonnaameti loaga ka teadustööks ja seireks. I kaitsekategooria loomaliikide pesapaikade ümber on pesitusaegne liikumiskeeld ja mõned aastaringsed piirangud [6]. Ajaline liikumiskeeld võib olla ka kaitsealade sihtkaitsevööndites. Kaitsealustel objektidel ja veekogude piiranguvööndis on väljaspool Eesti põhikaardil pidevjoonega tähistatud teid sõitmine keelatud, v.a erilubadega. Piiranguid on ka mootoriga veesõidukite kasutamisele, telkimisele ja lõkke tegemisele. Ehituskeeluvööndis on uute hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud, v.a looduskaitseseaduse erandid [7]; vööndi vähendamine on lubatav vaid planeeringu alusel ja Keskkonnaameti nõusolekul [8]. Täpset infot kehtivate piirangute kohta võib alati küsida Keskkonnaametist. 

 

Kaitsealusel loodusobjektil või veekogu ääres tegutsemiseks on sageli vaja eriluba

 

Riikliku kaitse all oleva loodusobjekti valitseja on Keskkonnaamet [9]. Kohaliku omavalituse tasemel kaitstavat objekti valitseb kohalik omavalitsus või tema volitatud valla- või linnaasutus [10].

 

Valitseja nõusolek on enamasti (kui kaitstava ala kaitse-eeskiri ei sätesta teisiti) vajalik järgmisteks tegevusteks:

  • teadus- ja seiretöö loodusreservaadis või ajalise liikumiskeeluga alal,
  • maakorraldustoimingud,
  • kõlvikute muutmine,
  • planeerimis- ja ehitustegevus, sh veekogu rajamine,
  • veekogu veetaseme ja kaldajoone muutmine,
  • ulukite lisasöötmine,
  • raie,
  • looduskaitse- ja maaparandustööd,
  • veerežiimi taastamine.

Lisaks võib kaitstaval alal olla luba vaja mootorsõidukiga sõitmiseks veekogudel, ürituste korraldamiseks, kalapüügiks, jahi pidamiseks, roo ja adru varumiseks.

 

Kaitsealuses pargis on vaja luba ka puittaimestiku raieks, kujundamiseks ja istutamiseks ning üksikobjektil selle seisundit või ilmet mõjutava töö tegemiseks [11].

 

Keskkonnaameti luba on vaja ka kaitsealuse liigi püüdmiseks, surmamiseks, surnud looma endale jätmiseks või loodusliku linnuliigi häirimiseks pesitusajal [12], samuti loomade märgistamiseks [13], liikide loodusest eemaldamiseks, nende ümberasutamiseks ja tehiskeskkonnas hoidmiseks [14].

 

Kahtluse korral, kas kavandatud tegevus looduses on lubatud või keelatud, tasub alati pöörduda juhiste saamiseks Keskkonnaameti poole. Kui tegevuseks on vaja luba, tuleks selle hankimiseks aega varuda kuni 30 päeva. 

 

Tekst: Kaili Viilma, Märt Öövel

Toimetamine: Reigo Roasto

 

_____________________________

[1] https://keskkonnaamet.ee/elusloodus-looduskaitse/looduskaitse/looduskaitse-planeerimine

[2] https://envir.ee/kliima-ja-keskkonnakaitse/looduskaitse/liigikaitse

[3] Looduskaitseseaduse §-d 35 ja 39 ja veeseaduse §-d 118-123

[4] Looduskaitseseaduse §-d 35, 38 ja 40

[5] Looduskaitseseaduse §-d 35 ja 37

[6] Looduskaitseseaduse § 50

[7] Looduskaitseseaduse § 38 lõiked 4 - 6

[8] Looduskaitseseaduse § 40

[9] Looduskaitseseaduse § 21 lg 1

[10] Looduskaitseseaduse § 21 lg 2

[11] Kaitse-eeskirja § 6 p 5

[12] Looduskaitseseaduse § 55

[13] Looduskaitseseaduse § 581

[14] Looduskaitseseaduse § 58