Looduskaitse strateegilised dokumendid

Mis on Eesti looduskaitse arengukava?

Looduskaitse arengukava (LAK) aastani 2020 võeti vastu 2012. aastal ning sellega määratleti loodushoiuga seotud valdkondade olulisemad arengusuunad. LAK-i peamised eesmärgid on loodushariduse edendamine, looduse mitmekesisuse hoidmine ja ökoloogilise võrgustiku toimivuse säilitamine ning loodusvarade kestlik kasutamine. 

Arengukava strateegilised eesmärgid on järgmised:

  • Inimesed tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada.
  • Liikide ja elupaikade soodne seisund ja maastike mitmekesisus on tagatud ning elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna.
  • Loodusvarade pikaajaline püsimine on tagatud ning nende kasutamisel arvestatakse ökosüsteemse lähenemise põhimõtteid.
Autor
EESTI LOODUSKAITSE. Eesmärkideks on loodushariduse edendamine, looduse mitmekesisuse hoidmine ja ökoloogilise võrgustiku toimivuse säilitamine ning loodusvarade kestlik kasutamine.

 

LAK-i kasutatakse looduskaitse valdkonna tegevuste strateegiliseks planeerimiseks. Täpsemad tegevused arengukavas kirjeldatud eesmärkide täitmiseks on kirjas LAK-i rakendusplaanis, milles on fikseeritud nii tegevuste tähtajad ja täitjad kui ka eelarve.

 

LAK-i eesmärgid on kooskõlas rahvusvaheliste strateegiatega, näiteks bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni (BMK-i) täitmiseks 2010. aastal vastu võetud bioloogilise mitmekesisuse strateegilise plaani ning Euroopa Liidu (EL-i) 2011. aastal vastu võetud bioloogilise mitmekesisuse strateegiaga aastani 2020. EL-i strateegia eesmärk on peatada 2020. aastaks EL-is elurikkuse vähenemine ja looduse hüvede kahjustumine ning ökosüsteemid võimaluste piires taastada. BMK ning EL-i strateegia järgi peab iga riik vastu võtma oma elurikkuse strateegia, milleks Eestis on looduskaitse arengukava (LAK).

 

Lisaks on olemas dokument Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030, mis on katuseks kõikidele Eesti keskkonna valdkonna arengukavadele [1].

 

 

Viimati muudetud: 08.03.2024

 

___________________________________________________________________________________

[1]  Strateegiline planeerimine