Poolloodusliku koosluse hooldamise toetus

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse määrad sõltuvad elupaigatüübist ja selle majandamisviisist

 

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse eesmärk on suurendada hooldatavate alade pindala, parandada poollooduslike koosluste ja nendega seotud liikide seisundit, säilitada ja suurendada elurikkust ja maastikulist mitmekesisust [1].

 

Toetust saab taotleda kaitstaval loodusobjektil asuvatele ja Eesti looduse infosüsteemi kantud hoolduskõlblikele poollooduslikele kooslustele. Toetatavad tegevused on niitmine ja niite koristamine ning karjatamine. Toetust hooldamiseks makstakse maaelu arengukava (MAK)i alusel ning tingimusel, et kooslust hooldatakse nõuetekohaselt. Hooldamise toetust ei saa aga taotleda elupaigale, mis vajab eelnevalt taastamist. Toetusmeedet administreerib PRIA, kuid hooldajaid nõustab ning hooldamise tingimusi määrab ja kontrollib Keskkonnaamet [2].

 

Poollooduslike koosluste hooldamise toetuse määrad sõltuvad elupaigatüübist ja selle majandamisviisist ning on ühe hektari kohta aastas järgmised [3]:  

  • Puisniidu niitmise korral 450 eurot;
  • Puiskarjamaa karjatamise korral 250 eurot;
  • Kadakatega niitude karjatamise korral 250 eurot;
  • Kadakatega niitude niitmise korral 185 eurot;
  • Muu niidu karjatamise korral 150 eurot;
  • Muu niidu niitmise korral 85 eurot;
  • Puisniidu karjatamise korral 250 eurot

2016. aastal rakendus ka liigikaitseliselt oluliste rannaalade üheaastane lisategevuse toetus suurusega 232 eurot [2].

 

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetust makstakse MAK-ist alates 2007. aastast, mil ligi 2,8 mln euro eest hooldati veidi üle 15 000 ha. 2021. aastal oli toetuse kogumaksumus ligi 6 mln eurot ja hooldati 35 571 ha. Aastatel 2014-2020 oli toetuse eelarve 37,5 miljonit eurot [2].

 

Aladele, kuhu on taotletud poollooduslike koosluste hooldustoetust, teisi MAKi pindalapõhiseid toetusi taotleda ei saa. Küll aga saab muule niidule või puisniidule taotleda koos poolloodusliku koosluse toetusega ühtset pindalatoetust (ÜPT), kui ala vastab toetuse tingimustele. 2021. aastal taotleti samal ajal nii poolloodusliku koosluse hooldamise kui ÜPT toetust kokku üle 23 000 hektarile. Hooldustoetusega aladele ei saa taotleda samal ajal ka loodushoiutoetust või teisi taastamistoetusi. Lisaks hooldatakse poollooduslikke kooslusi põllumajandustoetustest veel mahepõllumajandustoetuse  ja Natura põllu toetuse abil [2].

 

 

Viimati muudetud: 26.08.2022

 

 

_____________________________________________

[1] https://www.pria.ee/toetused/PLK_2022

[2] Pärandniitude tegevuskava 2021-2027. 

[3] https://www.riigiteataja.ee/akt/126042016007?leiaKehtiv