Natura 2000 toetus erametsamaale

Toetust võib taotleda erametsaomanik, kelle metsaala on vähemalt 0,3 ha suurune ja kantud toetusõigusliku metsaalana EELISesse

 

Natura 2000 aladel, aga ka väljaspool neid asuvate sihtkaitsevööndite erametsaomanikele makstakse maaelu arengukava (MAK) alusel looduskaitseliste piirangute kompenseerimiseks hüvitist. 

 

Toetusega hüvitatakse erametsa omanikule looduskaitseliste piirangute tõttu metsast saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljapool Natura 2000 ala [1].

 

Toetust võib taotleda erametsaomanik, kelle metsaala on vähemalt 0,3 ha suurune ja kantud toetusõigusliku metsaalana EELISesse. Hüvitist saab küsida siiski ainult nendele metsaaladele, mis ei kattu poolloodusliku koosluse, põllumassiivi ega vääriselupaiga lepinguga kaetud maa-alaga [2]Kõik metsaalad, millele saab hüvitist küsida, on koondatud ka Maa-Ameti kaardirakenduse kaardikihile. Hüvitise määrad sõltuvad looduskaitseliste piirangute rangusest [2].

 

Toetuse määrad on [1]:

  • Sihtkaitsevööndis Natura 2000 alal ja ka väljaspool seda on määr 110 eurot hektari kohta aastas.
  • Natura 2000 ala piiranguvööndis, hoiualal ja projekteeritaval kaitsealal 60 eurot hektari kohta aastas. Viimast võidakse vähendada, kui eelarvest ei piisa kõikide nõuetekohaste taotluste rahastamiseks.

 

Alates 2020. aastast kehtiva tulumaksuseaduse muudatuse järgi on metsast saadud tulu kuni 5000 euro ulatuses tulumaksuvaba. Maksusoodustuse alla kuulub ka Natura 2000 toetus erametsamaale [1].

 

Taotlust toetuse saamiseks saab esitada e-PRIA portaalis. Toetusena väljamakstud summa on järjepidevalt kasvanud. Kui 2008. aastal oli hüvitise kogusumma 1,6 mln eurot ja hüvitisega kaetud pindala 24 000 hektarit, siis 2019. aastal juba 4,3 mln eurot ja 64 000 hektarit [3].

 

Värskeim info hüvitiste kohta on leitav erametsa portaalist.

 

 

Viimati muudetud: 10.06.2022

 

 

___________________________________________

 [1] https://www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus/

[2] https://www.riigiteataja.ee/akt/104012018005?leiaKehtiv

[3]  Roasto, R., Tampere, U. (toim). Eesti looduse kaitse aastal 2020. Keskkonnaagentuur, Tallinn.